Zámek Moritzburg – Až tam kde se točili Tři oříšky pro Popelku

Určitě mezi námi není nikdo, kdo nezná pohádku Tři oříšky pro Popelku. Víte ale, kde žil princ, který se do Popelky zamiloval? Vydali jsme se po stopách těchto událostí a ty nás dovedly až na zámek Moritzburg, asi 14 km od saského města Drážďany, který skutečně vypadá jako vystřižený z pohádky.

Hrad má čtyři oválné věže a leží na uměle vytvořeném ostrově. Je pojmenován po saském vévodovi Moritzovi, který zde mezi lety 1542 -1546 vybudoval loveckou usedlost. Okolní lesy a jezera jsou oblíbeným místem pro pořádání lovů.

Původní hrad, který byl postaven v letech 1542 – 1546 byl původně loveckou usedlostí, která byla postavena pro Moritze Saského, později saskému vévodovi. Později, v letech 1661 a 1671 byla k zámku přistavena kaple. Tato kaple je krásným příkladem raně barokní architektury, kterou postavil dvorní architekt Caspar von Klengel. Kaple byla vysvěcena roku 1697 poté, co August II. Silný přestoupil na katolickou víru, aby si zajistil to, že bude zvolený polským králem. Mezi lety 1723 – 1733 měl Augustus hrad přestavět jako venkovské sídlo podle návrhů architektů Matthaüse Daniela Poppelmana a Zachariase Longueluneho, kdy byl přidán park, obora a několik rybníků.

Okolí zámku dále rozvíjel Frederick Augustus III. na konci 18. století. Fasanenschlösschen byl postaven v letech 1770 – 1776 . Pozemky byli rozšířeny tak, aby zde byla možnost postavit budovu pro skladování ptačích sítí, studna, obytné prostory pro hraběte Camila Marcoliniho. Na Velkém jezeře bylo vybudováno miniaturní přístaviště s molem a majákem.

Posledním obyvatelem zámku byl kníže Ernst Heinrich ze Saska který obýval zámek v letech 1933 – 1945. Byl vyhozen sovětskou armádou v roce 1945.

Interiéry zámku

Interiér hradu je bohatě barokně vyzdoben z doby Augusta Silného. Stěny jsou pokryty zlacenou kůží ze 17. století. V mnoha místnostech se nacházejí lovecké trofeje. Na hradě najdeme největší sbírku paroží. Většina z místních trofejí je stará 270 – 400 let. Nejzajímavějším exemplářem je paroží jelena lesního, které váží téměř 20 kilogramů a jeho rozsah je téměř 2 metry. V roce 1723 dostal Augustus Silný postel se čtyřmi sloupy pro svůj japonský palác. Tato postel měla na sobě přibližně milion pavích, bažantích, slepičích a kachních peří, které byli na přehoz utkány. Dále v zámku najdeme vzácnou sbírku čínského, japonského a míšeňského porcelánu. Tento porcelán zobrazuje lovecké, exotické a mytologické motivy a zvířecí figury, které se vztahují k původnímu účelu Moritzburgu jako loveckého zámečku.

V interiérech také najdeme spousty lakovaného nábytku s ozdobnými prvky, jako je například stříbrný nábytek z Augsburgu, který se inspiroval stříbrným nábytkem ve stylu Ludvíka XIV., který tento inventář nechal vystavit na svém zámku ve Versailles. Dále zde můžeme obdivovat ryté a vykládané zbraně, které skutečně sloužili k lovu. V kulečníkové hale se nachází obrazy, které byly namalovány na kůži od umělce Ludvíka de Silvestra. Dalších 11 pokojů je zdobeno koženými tapetami, které pochází ze 17. století. Ve vstupní hale se nachází kolekce královských vozů.

A až se budete procházet zámkem, zkuste se podívat, po jakém schodišti Popelka chodila a na kterém po plese ztratila svůj střevíček, či jakým oknem se dívala do sálu.

There is no one among us who does not know the fairy tale Three Nuts for Cinderella. But do you know where the prince lived in Cinderella? We traveled through these events, and they led us to Moritzburg Castle, about 14 km from the Dresden city of Saxony, which looks like a cut out of a fairy tale.

The castle has four oval towers and lies on an artificial island. It is named after the Duke of Saxony, Moritz, who built a hunting lodge between 1542 and 1546. Surrounding forests and lakes are a popular hunting place.

The original castle, built between 1542 and 1546, was originally a hunting lodge built for Moritz Saxon, later to the Saxon Duke. Later, in 1661 and 1671, a chapel was added to the chateau. This chapel is a beautiful example of Early Baroque architecture built by the court architect Caspar von Klengel. The chapel was consecrated in 1697 after August II. Strong was converted to the Catholic faith to make sure he was elected King of Poland. Between 1723 and 1733, Augustus had the castle rebuilt as a country residence based on the designs of the architects Matthaus Daniel Poppelman and Zacharias Longuelune, adding a park, a park and several ponds.

The area around the chateau was further developed by Frederick Augustus III. at the end of the 18th century. Fasanenschlösschen was built between 1770 and 1776. The land was expanded so that it was possible to build a bird-storage building, a well, housing for count Camilo Marcolini. A miniature dock with a mole and a beacon was built on the Great Lake.

The last inhabitant of the castle was Prince Ernst Heinrich of Saxony who inhabited the castle between 1933 and 1945. He was fired by the Soviet Army in 1945.

Interiors of the castle

The interior of the castle is richly decorated in Baroque style from the time of Augustus the Great. The walls are covered with gilded 17th-century leather. In many rooms there are hunting trophies. In the castle we find the largest collection of antlers. Most of the local trophies are 270 – 400 years old. The most interesting specimen is the deer antler, which weighs almost 20 kilograms and its range is almost 2 meters. In 1723 Augustus was given a strong four-column bed for his Japanese palace. This bed was wearing about a million pavers, pheasants, hens and duck feathers that were woven. There is also a rare collection of Chinese, Japanese and Meissen porcelain in the castle. This porcelain depicts hunting, exotic and mythological motifs and animal figures that relate to the original purpose of Moritzburg as a hunting lodge.

Inside, we also find plenty of varnished furniture with decorative elements, such as the Augsburg silver furniture, inspired by Louis XIV’s silver furniture, which he exhibited at his chateau in Versailles. In addition, we can admire engraved and unloaded weapons that really served to hunt. In the billiard hall there are paintings painted on the skin by the artist Louis de Silvestre. The other 11 rooms are decorated with leather wallpapers, dating back to the 17th century. In the lobby there is a collection of royal cars.

And when you go through the castle, try to see the staircase of Cinderella and where she lost her shoes after the ball, or through which window she was looking into the hall.

Share
error: Content is protected !!