Konopiště – lovecký zámeček Františka Ferdinanda d´Este

Dnes se v hledáčku našeho zájmu ocitl zámek Konopiště, který se nachází asi 3 km od Benešova, ve Středočeském kraji.

Zámek Konopiště založil v roce 1294 pravděpodobně pražský biskup Tobiáš z Benešova podle vzoru francouzských pevností. Po vymření Benešoviců, přešlo Konopiště v roce 1327 do rukou rodu Šternberků. V průběhu 17. – 19. století Konopiště vystřídalo několik vlastníků, například Hodějovští z Hodějova, Albrecht z Valdštejna, Michnové z Vacínova, Vrtbové z Vrtby, Lobkovicové a další. První úpravu hradu provedl Jiří ze Štemberka. V barokní rezidenci proměnili Konopiště v 18. století Vrtbové z Vrtby.

V roce 1887 koupil zámek František Ferdinand d´Este, který byl následníkem císařského trůnu. Arcivévoda nechal zámek přestavět v historizujícím stylu a jeho okolí přeměnil v krajinářský park. Na této ploše založil Růžovou zahradu se skleníky. Do interiéru zámku umístil své sbírky, které získal jednak jako dědictví po svých italských předcích, ale také vlastní sběratelskou činností. František Ferdinand se v červnu roku 1914 zúčastnil manévrů rakouské armády v Bosně a dne 28. června 1914 se stal spolu se svou manželkou Žofií v Sarajevu obětí atentátu, který spáchal srbský anarchista Gavrilo Princip. Nedlouho po atentátu vyhlásil císař František Josef I. Srbsku válku. V roce 1921 převzal Konopiště od arcivévodových dědiců československý stát a zámek byl z části zpřístupněn veřejnosti. Za 2. světové války hostil zámek jednotky SS. Po osvobození bylo Konopiště znovu zpřístupněno veřejnosti.

Zámek se do dnešních dob zachoval v podobě, jakou dostal při poslední přestavě, kterou provedl František Ferdinand d’Este. Také vnitřní vybavení zůstalo více, či méně z této doby.

V rámci naší návštěvy, hlavně vzhledem k tomu, že toto byla naše první návštěva, jsme zvolili první prohlídkový okruh – Salony jižního křídla zámku, který obsahuje reprezentační a hostinské pokoje v 1. patře zámku. V těchto prostorách je umístěno množství dobového nábytku, historických obrazů a porcelánu.

Prohlídku jsme zahájili v lovecké chodbě, kde se nachází nespočet loveckých trofejí, které František Ferdinand d’Este ulovil nejen v lesích nedaleko Konopiště, ale i po celém světě. Mohli jsme si prohlédnout například vycpané medvědy, orly, jezevce, nespočet jeleního paroží, kůže z tygra sumaterského, bažanty, zubry a spousta dalších trofejí. Každá z trofejí je označena štítkem s datem a s místem, kde František Ferdinand d’Este svou oběť ulovil. František byl vášnivý lovec a sběratel, což je v této chodbě krásně vidět. Jenom v této chodbě jich je vystaveno na 800 kusů.

Další zajímavou zastávkou v prohlídce byl salonek hraběnky Žofie Chotkové. Žofie Chotková pocházela ze starého šlechtického rodu Chotků.  Byla to dcera hraběte Bohuslava Chotka a jeho ženy Vilemíny Kinské a také byla dvorní dámou arcivévodkyně Isabely z Croy. Později se do sebe s Františkem Ferdinandem zamilovali. Avšak císař František Josef I. tento sňatek striktně odmítal, a to hlavně z toho důvodu, že členové habsburské dynastie si mohli vzít pouze příslušníky panovnických dynastií. Chotkové mezi tyto příslušníky bohužel nepatřili, a to i přesto, že se mezi jejich předky nacházeli velkovévodové bádenští, Hohenzollernové a Lichtenštejnové. František Ferdinand se ovšem odmítl oženit s kýmkoliv jiným. Sňatek nepodporovali dokonce ani papež Lev XIII. ani ruský car Mikuláš II. ani německý císař Vilém II. s tím, že by tato skutečnost byla rušivým prvkem pro stabilitu monarchie. Císař František Josef I. však dal souhlas pouze k morganatickému sňatku, což znamená, že František Ferdinand musel podepsat dokument, v němž se za své budoucí potomky vzdával nároku na císařský trůn. Svatba se tedy uskutečnila v roce 1900 a mezi svatebními hosty nebyl nikdo z císařské rodiny. Téhož dne byla Žofie povýšena na kněžnu z Hohenbergu.

Manželé si za své rodinné sídlo vybrali právě zámek Konopiště. Zde Žofie porodila dvě ze tří dětí a vedla zde poklidný život. Celkem dala život čtyřem dětem, z nichž se dospělosti dožili tři – dcera Žofie a synové Maxmilián a Arnošt. Díky uzavření morganatického sňatku nesměla svého manžela doprovázet na žádné oficiální akce. Poprvé se na veřejnosti, po boku svého manžela, objevila v roce 1914, kdy ho doprovázela na cestě do Sarajeva. Jak už ale z historie víme, tato cesta se jí stala osudnou. Zde se se svým manželem účastnila vojenských manévrů a při návštěvě města byla zasažena kulkou, která vyšla z pistole atentátníka. Tato kulka ji zasáhla do oblasti břicha, kde přerušila břišní tepnu a Žofie na místě vykrvácela. Také její manžel atentátu podlehl. Pohřeb se konal na rychlo ve Vídni, a to bez přítomnosti jejích potomků. Na rakvi Žofie byla položena rukavice a vějíř, jako symbol ženy, a stála na stejné úrovni jako rakev Františka Ferdinanda. Žofie byla pohřbena na svém rodném zámku Artstetten.

Největší a nejkrásnější místností z celého zámku je jídelna, které se také někdy říká Lobkovický sál. Na velkoleposti jí přidává také nástropní freska a rokokové mramorované krby. Mezi další reprezentační prostory patří například Sloupový salon či Přijímací salon.

Součástí vstupenky na I. prohlídkový okruh byla i privátní mechanická střelnice Františka Ferdinanda d’Este, která byla vybudována hlavně za účelem, aby se arcivévoda mohl své lovecké vášni věnovat nepřetržitě během celého roku, a to i navzdory počasí. Tato střelnice je složena z pohyblivých a akustických terčů, které pohání důmyslný mechanismus. Některé postavičky dokonce vydávají zvuky a hýbají se v případě, že je zasáhne kulka. V místnosti je také kulečníková dráha a samozřejmě nespočet loveckých trofejí, které byli pro Františka Ferdinanda tak typické.

Nowadays, Konopiste Castle, located about 3 km from Benešov, in the Central Bohemian Region, was found in our viewing point.

The Konopiště Chateau was probably founded in 1294 by the Prague bishop Tobias of Benešov, according to the example of the French fortresses. After the extinction genus of Benešovic, Konopiště passed in 1327 into the hands of the family of Šternberks. During the 17th – 19th centuries, Konopiště was replaced by several owners, such as Hodějovští from Hodějov, Albrecht  Waleinstein, Vrtba z Vrtby, Lobkovics and others. The first adaptation of the castle was made by Jiří from Štemberk. In the baroque residence Konopiště converted Vrtba in the 18th century.

In 1887 Franz Ferdinand d’Este, who was the successor of the imperial throne, bought the castle. The Archduke left the chateau rebuilt in a historicist style and its surroundings were transformed into a landscaped park. In this area he founded the Rose Garden with greenhouses. In the interior of the castle he placed his collections, which he gained both as an inheritance from his Italian ancestors and his own collectibles. In June 1914, Franz Ferdinand took part in the maneuvers of the Austrian Army in Bosnia, and on 28 June 1914 he and his wife Zofia in Sarajevo were the victims of the assassination committed by the Serbian anarchist Gavrilo Princip. Not long after the assassination, the Emperor Franz Joseph the first declared war on Serbia. In 1921, Konopiště took over the Czechoslovak state from the archduke heirs, and the chateau was partly accessible to the public. World War II hosted an SS lock. After the liberation, Konopiště was again made available to the public.

The castle has survived to the present day in the form it was given at the last reconstruction carried out by Franz Ferdinand d’Este. Also the interior equipment remained more or less of this time.

As part of our visit, especially since this was our first visit, we chose the first tour circuit – Salons of the South Wing of the Chateau, which includes representative and guest rooms on the 1st floor of the castle. These rooms include a number of period furniture, historical paintings and porcelain.

We started the tour in the hunting corridor where there are countless hunting trophies that Franz Ferdinand d’Este caught not only in the forests near Konopiště but also around the world. We could see, for example, stuffed bears, eagles, badger, countless stag antlers, Sumatra tiger skin, pheasant, dentures, and many other trophies. Each of the trophies is marked with a date tag and the place where Franz Ferdinand d’Este caught his victim. František was a passionate hunter and collector, which can be seen in this hall. Only in this corridor they are exposed to 800 pieces.

Another interesting stop in the tour was the lounge of countess Žofie Chotková. Žofie Chotkova came from the old noble family Chotka. She was the daughter of Count Bohuslav Chotka and his wife, Vilemina Kinská, and she was the court lady of the Archbishop of Isabella of Croy. Later, they fell in love with Franz Ferdinand. However, Emperor Franz Joseph I strongly refused this marriage, mainly because the members of the Habsburg dynasty could only be taken by members of the ruling dynasties. The Chotks were unfortunately not among these members, even though they were Grand Duchy of Baden, Hohenzollern and Liechtenstein, among their ancestors. However, Franz Ferdinand refused to marry anyone else. Marriage did not even support by Pope Leo XIII. nor the Russian car Nicholas II. nor the German Emperor Wilhelm II. with the fact that this would be a disruptive element for the stability of the monarchy. Emperor Franz Joseph I, however, gave his consent only to morganistic marriage, which means that Franz Ferdinand had to sign a document in which he gave his future descendants the right to the imperial throne. The wedding took place in 1900 and none of the imperial family was among the wedding guests. That same day Zophia was promoted to the Princess of Hohenberg.

The spouse of Konopiste was chosen for his family residence. Here Zofia gave birth to two of the three children and led a peaceful life here. In total, she gave life to four children, from whom the three were matured – daughter Zofia and two sons Maxmilián and Arnost. By closing a morganing marriage, she could not accompany her husband to any official event. For the first time in public, alongside her husband, she appeared in 1914 when she accompanied him on his way to Sarajevo. But as we know from history, this journey has become fatal. Here she and her husband participated in military maneuvers and when visiting the city was hit by a bullet that came out of the assassin’s pistol. This bullet hit her in the abdomen where she broke the abdominal artery, and Zofia bleed in place. Her assassin husband also succumbed. The funeral took place in Vienna quickly, without the presence of her descendants. On the coffin of Žofia was laid a gloves and a fan, as a symbol of woman, standing on the same level as the coffin of Franz Ferdinand. Zofia was buried at her birthplace, Artstetten.

The largest and most beautiful room of the entire chateau is the dining room, sometimes referred to as the Lobkowicz Hall. A ceiling fresco and rococo marble are added to the magnificence

Share
error: Content is protected !!