Sváteční výlet do zoo v Liberci

Dnešní sváteční den se nám zdál ideální na to, abychom se vypravili na výlet. Do Liberce to sice nemáme úplně blízko, ale to nás neodradilo od toho, abychom se tam vypravili. Cesta ubíhala celkem bez komplikací. Cestou jsme se zastavili na výbornou zmrzlinu v kofola letadlu, a už jsme mohli směle pokračovat dále.

Přímo před zoologickou zahradou se nachází maličké parkoviště (cena 50 Kč/auto na celý den). V tento sváteční den bylo nicméně problém zaparkovat, protože naši polští sousedé se rozhodli také zoo navštívit a svými vozy téměř celé parkoviště zaplnili.

U hlavního vchodu si můžete zakoupit vstupenky. Zoo je otevřená každý den od 9 do 18 hodin. Za vstupné zaplatíte 130 Kč dospělý, 90 Kč za děti od 3 do 15 let, seniory a studenty (děti do 3 let jsou zdarma). Pro více informací klikněte zde. Nachází se zde také malá prodejnička se suvenýry, kde si můžete zakoupit turistické vizitky, pohlednice, plyšáky, hrnečky, atd.

Liberecká zoologická zahrada patří k nejstarším zoologickým zahradám na území České republiky. Počátky fungování zoo se datují až do roku 1904. Ornitologický spolek zde vystavěl první veřejnou voliéru, která se později rozrostla o další ptačinec a výběhy se srnkami. Z malého zvěřince se tak v roce 1919 stala mezinárodně uznávaná zoologická zahrada. Své nejslavnější období zažívala zoologická zahrada za působení ředitelů zoo Ericha Sluwy, Jiřího Badalce, Josefa Janečka a současného ředitele Davida Nejedla.

Pan ředitel Sluwa rok po skončení první světové války rozšířil stávající zookoutek a otevřel skutečnou zoologickou zahradu, která byla až do roku 1931 jedinou zoologickou zahradou na území tehdejšího Československa. V době první republiky zde postupně vznikal medvědinec, bazén pro lachtany a pavilon pro šelmy.

Během druhé světové války, až do roku 1954 procházela zoo těžkým obdobím, které ukončil až ředitel Jiří Badalec. Zahrada opustila dosavadní vystavovatelský kurz a postupně se stala chovným zařízením se zaměřením na vzácná zvířata. Trvalo však spoustu let, než se zoo znovu dostala na výsluní. V Badalcově éře vyrostla řada pavilonů a expozic, které se už do dnešních dnů bohužel nedochovaly, ale i takové, které můžeme v zoo obdivovat dodnes. V této době získala zahrada několik vzácných živočišných exponátů. Od 60. let zahrada dosahuje návštěvnosti okolo 300 000 návštěvníků každý rok.

Od 80. let až do nového tisíciletí nastal v zahradě stavební boom. Postupně zde vyrostl stávající pavilon žiraf, hospodářský pavilon, pavilon šelem, pavilon opic, pavilon tropů či zimoviště plameňáků. Za současného ředitele Davida Nejedla se zoologická otevřela širšímu vzdělávání jak pro školy, tak pro širokou veřejnost a vyspívá také marketingově. Zoo se také zapojila do několika mezinárodních vědeckých projektů – jako například šimpanzi ostrova Rubondo, monitoring osla somálského, ochrana fauny severní Sumatry, ochrana endemitů na Filipínách, ochrana goril nížinných a domorodců v oblasti Dzanga-Sangha. Od roku 2006 jsou součástí zahrady i dvě další organizace: Městské středisko ekologické výchovy Divizna a Centrum pro zvířata v nouzi Archa.

V rámci naší procházky v zoo jsme mohli obdivovat zebry, žirafy, slony, velbloudy, různé antilopy a další kozy, pak různé druhy ptactva – jako byli sovy, orly, papoušci, různé druhy plazů, želv a žabiček, lachtany, tučňáky, lvi a hlavně vzácné bílé tygry, které tato zoo chová jako jediná v České republice.

Bílý tygr je zvláštní forma tygra indického. Bílé zbarvení srsti je znakem částečného albinismu. Od pravých albínů se liší modrým zbarvením očí. Tato bílá forma tygra byla v minulosti vyšlechtěna v Indii, kde se vyskytují klasicky zbarvení tygři indičtí.

Po návštěvě zoo jsme se ještě zastavili na návštěvě ve městě, kde jsme si chtěli prohlédnout hlavní náměstí s budovou radnice. Radnice je novorenesanční budova, kde sídlí magistrát města a zároveň je hlavní dominantou města. Nejvyšší věž radnice má 65 metrů a na jejím vrcholu je umístěna socha rytíře. Nad vstupním portálem můžeme obdivovat reliéf od Theodora Friedla, který znázorňuje založení staré i nové radnice. Na přední straně budovy je bronzový památník ve tvaru tankového pásu, a to jako vzpomínka na devět obětí vpádu armád Varšavské smlouvy v roce 1968.

Poté, jsem si dali vynikající italskou pizzu v jedné italské restauraci, kde výborně vařili a zamířili jsme na cestu domu.

Today’s festive day seemed ideal for us to go on a trip. We are not very close to Liberec, but that did not deter us from going there. The journey went smoothly without any complications. On the way, we stopped for the excellent ice cream in the airplane, and we could continue to continue.

A tiny car park is located directly in front of the zoo (price 50 CZK / car for the whole day). On this festive day, however, the problem was parked because our Polish neighbors also decided to visit the zoo and with their cars almost filled the parking lot.

You can buy tickets at the main entrance. The zoo is open every day from 9am to 6pm. You pay for entrance fee 130 CZK adult, 90 CZK for children from 3 to 15 years, seniors and students (children under 3 years are free). For more information, click here. There is also a small souvenir shop where you can buy tourist cards, postcards, tuxedos, mugs, etc.

Liberec Zoo is one of the oldest zoological gardens in the Czech Republic. The beginnings of the zoo are dated until 1904. The Ornithological Society built here the first public aviary, which later grew up with another chickweed and roe deer. As a small gamekeeper, it became an internationally recognized zoo in 1919. The most famous period was the zoo, under the direction of Erich Sluwa zoo directors, Jiří Badalka, Josef Janeček and current director David Nejedl.

Mr. Sluwa, one year after the end of World War I, expanded his current zookoutek and opened a real zoo, which until 1931 was the only zoo in the Czechoslovakia. At the time of the First Republic, a bear, a swimming pool for sailboats and a pavilion for beasts were gradually established here.

During World War II, until 1954, the zoo went through a difficult period, which was ended by the director Jiří Badalec. The garden has left the existing exhibiting course and has gradually become a breeding facility with a focus on rare animals. But it took many years for the zoo to get back into the sun. In Badalco’s era, a number of pavilions and exhibitions have not been preserved, but one that we can admire today in the zoo. At this time, the garden has won several rare animal exhibits. Since the 1960s, the garden has grown to around 300,000 visitors each year.

From the 80’s until the new millennium a building boom occurred in the garden. Gradually, the existing giraffe pavilion, the pavilion, the pavilion, the monkey pavilion, the tropical pavilion, and the wintering of the flamingos grew up. Under the current director David Nejedl, Zoology has opened up wider education to both schools and the general public and is also successful in marketing. The zoo has also been involved in several international scientific projects – such as Rubondo’s chimpanzee, the monitoring of the Somali ass, the protection of the Sumatra northern fauna, the protection of endemites in the Philippines, the protection of lowland gorillas and indigenous gorillas in the Dzang-Sangha area. Since 2006, two other organizations have been part of the garden: the Municipal Center for Environmental Education Divizna and the Center for Animals in Need Archa.

As part of our walk in the zoo, we were able to admire zebras, giraffes, elephants, camels, various antelope and other goats, then various species of birds – such as owls, eagles, parrots, various reptiles, turtles, frogs, especially the rare white tigers that this zoo is the only one in the Czech Republic.

The White Tiger is a special form of Indian tiger. White coat color is a feature of partial albinism. The true albinos differ in their blue eyes. This white tiger form was bred in India in the past, where classic Indian tigers appear.

After visiting the zoo we stopped to visit the city where we wanted to see the main square with the town hall building. The Town Hall is a neo-Renaissance building, where the city’s seat is located, and at the same time is the main feature of the city. The highest tower of the town hall is 65 meters and the top of it is the statue of a knight. Above the entrance portal we can admire the relief of Theodor Friedel, which shows the founding of the old and new town hall. On the front of the building is a bronze monument in the shape of a tank belt, as a memory of nine victims of the Warsaw Pact attack in 1968.

After that, I had a delicious Italian pizza in one Italian restaurant, where they cooked well and we headed for the way home.

Share

Add a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

error: Content is protected !!