Hrad Křivoklát, zámek Zbiroh

I navzdory počasí jsme se vydali na podzimní výlet. Tentokrát se v našem hledáčku objevili Hrad Křivoklát a zámek Zbiroh, které se nacházejí ve Středočeském kraji.

Naší první zastávkou byl hrad Křivoklát. Přijeli jsme autem, lze tedy zaparkovat na parkovišti pod hradem, kde zaplatíte za parkovné pouhých 50 Kč na celý den. K hradu je to pak už jen kousíček po příjemné lesní cestičce.

Křivoklát patří k nejstarším a nejvýznamnějším středověkým hradům českých knížat a králů. Hrad se nachází na skalnatém ostrohu nad Rakovnickým potokem. Hrad je ve vlastnictví státu a je běžně přístupný pro veřejnost. V roce 1989 byl zapsán na seznam národních kulturních památek. Jeho správu má na starosti Národní památkový ústav.

Křivoklát původně sloužil jako lovecký hrad knížat a králů. Jeho počátky sahají až do 12 století. Za vlády krále Přemysla Otakara II. vznikl rozsáhlý, velkolepý královský hrad, na kterém v dětství a opakovaně také v dospělosti pobýval Karel IV., později i se svou první manželkou Blankou z Valois. Zde se jim také narodila dcera Margareta, která se později stala uherskou královnou. Později byl hrad dobudován Vladislavem Jagellonským. Hrad byl několikrát těžce poškozen požárem. V době husitských válek zde byli uloženy korunovační klenoty. V průběhu času se stal obávaným vězením a jeho význam výrazně poklesl. Rodina Fürstenbergů v průběhu 19. století hrad zachránila před zchátráním, tím, že ho kompletně zrestaurovala. Poslední majitel Max Egon II. prodal roku 1929 hrad Československé republice.

My jsme navštívili hrad po hlavní turistické sezóně, kdy v hradu vládl omezený provoz. Mohli jsme se tak projít pouze okruh číslo 1, kde nás velmi milý a také velmi informovaný postarší pan průvodce provedl po gotických palácích. Prohlídka tohoto okruhu trvá přibližně 80 minut. V rámci prohlídky je možné navštívit II. hradní nádvoří, Stříbrnici, Augustovo vězení, hladomornu, kapli, Rytířský a Královský sál, knihovnu, místnosti věnované Filipíně Welserové, fürstenberské muzeum. Více informací o okruzích, vstupném, otevírací době, atd. můžete nalézt zde.

Po skončení prohlídky zdejšího hradu jsme se vydali navštívit ještě nedaleký zámek Zbiroh, a také do Expozice požární ochrany Zbiroh, které bude věnován zvláštní článek, který připravujeme ve spolupráci s týmem ze Služebních vozidel.

Zámek je schovaný v křivoklátských lesích. O zámku Zbiroh se hovoří jako o zámku Tří císařů – v jeho komnatách se procházeli takový velikáni jako například Karel IV., Zikmund Lucemburský a Rudolf II. Hrad byl postaven na jaspisové skále. Byla zde vyhloubena studna, která se svými 163 metry je nejhlubší studní v Evropě. Skalní suk také posloužil jako podstavec pro mohutnou věž, která se tyčí nad celým objektem. Tato věž se pyšní tím, že byla vůbec první hradní hláskou v Čechách. Zajímavostí také je, že pokyn pro to, aby se hrad dal zbudovat pouhý šlechtic, a ne král, jak bylo na tuto dobu zvyklé.

Zámek vznikl z původního opevněného hradu, který vznikl na počátku 13. století. Za jeho zakladatele je považován Břetislav ze Zbirohu, příslušník rodu Sulislavců. Později byl mezi vlastníky zaznamenán například Přemysl Otakar II. (z rodu Rožmberků), král Zikmund (rod Kolovratů a rod Lobkoviců) nebo císař Rudolf II.

V roce 1868 jej zakoupil podnikatel baron Bethel Heinrich Strousberg, který zámek v letech 1869 – 1870 přestavěl podle projektu Augusta Ortha do novorenesanční podoby. V roce 18879 koupili zámek Colloredo-Mansfeldové, po tom, co baron Strousberg zbankrotoval. V letech 1943 – 1945 byl zámek sídlem štábu SS. Poté se areál stal majetkem Československa a využívala ho armáda. Po roce 1989 získalo zámek město Zbiroh, které jej v roce 2004 prodalo gastronomické firmě.

Další zajímavostí zámku je to, že ve východním křídle bydlel v letech 1912 – 1928 se svou rodinou malíř Alfons Mucha. Zde namaloval slavný obrazový cyklus Slovanská epopej.

Zámek je od roku 1958 chráněn jako kulturní památka ČR.

In defiance of weather, we went on an autumn trip. This time, Křivoklát Castle and Zbiroh Castle, located in the Central Bohemian Region, appeared in our viewfinder.

Our first stop was Křivoklát Castle. We arrived by car, so it is possible to park in the parking lot under the castle where you pay for parking only 50 CZK for the whole day. The castle is only a short walk to the pleasant forest road.

Křivoklát is one of the oldest and most significant medieval castles of Czech princes and kings. The castle is situated on a rocky promontory over Rakovnik creek. The castle is owned by the state and is normally open to the public. In 1989 he was listed on the list of national cultural monuments. Its administration is in charge of the National Monument Institute.

Křivoklát originally served as a hunting castle of kings and kings. Its origins range back to the 12th century. During the reign of King Přemysl Otakar II. there was a large, magnificent royal castle, where Karl IV was in childhood and repeatedly in adulthood, later with his first wife, Blanka of Valois. There was also born the daughter Margaret, who later became the Queen of Hungary. Later the castle was completed by Vladislav Jagellon. The castle was severely damaged by a fire several times. At the time of the Hussite wars, crown jewels were stored. Over time, it became a dreaded prison and its significance diminished significantly. The Fürstenberg family during the 19th century rescued the castle from its deterioration by completely restoring it. Last owner Max Egon II. sold the Czechoslovak Republic Castle in 1929.

We visited the castle after the main tourist season when it controlled the limited traffic in the realm. We could only go through circuit number 1, where the very nice and also very well-informed elderly master guide made us through Gothic palaces. Touring this circuit takes about 80 minutes. During the tour, you can visit II. castle courtyard, Stříbrnice, Augustine prison, the famine, chapel, Knight’s and Royal Hall, library, rooms dedicated to the Philippines Welser, fürstenberg museum. You can find more information about circuits, admission, opening hours, etc. here

After the tour of the castle, we visited the nearby Zbiroh castle, as well as the Zbiroh Fire Protection Exposition, which will be dedicated to a special article that we are preparing in cooperation with a team from the Service Vehicles.

The castle is hidden in the Křivoklát forests. The castle of Zbiroh is referred to as the Three Emperor’s Château – there were such giants in his chambers as Karl IV., Zikmund Lucemburský and Rudolf II. The castle was built on jasper rocks. There was a well, which is the deepest well in Europe with its 163 meters. The rock coat also served as a pedestal for a massive tower that overlooks the entire building. This tower boasts the fact that it was the first castle tower in Bohemia. What is also interesting is that the order for a castle to be set up only by a nobleman, not a king, as he was accustomed to at that time.

The castle originated from the original fortified castle, which was built at the beginning of the 13th century. Its founder is Bretislav of Zbiroh, a member of the Sulislav’s family. Later, the owner was recorded, for example, by Přemysl Otakar II. (of the Rosenberg family), King Zikmund (the Kolovrats and the Lobkovic family) or Emperor Rudolf II.

In 1868, Baron Bethel bought the businessman Heinrich Strousberg, who in 1869 – 1870 rebuilt the Augusto Orth project into the Neo-Renaissance style. In 1879 they bought the Colloredo-Mansfeld Chateau after Baron Strousberg went bankrupt. In the years 1943 – 1945 the castle was the seat of the SS-Staff. After that, the camp became the property of Czechoslovakia and was used by the army. After 1989 the castle was acquired by the town of Zbiroh, which was sold to a gastronomic company in 2004.

Another attraction of the castle is that in the eastern wing it was settled in the years 1912 – 1928 with its family by the painter Alfons Mucha. Here he painted the famous picture cycle of the Slav Epic.

Since 1958 the chateau has been protected as a cultural monument of the Czech Republic.

 

Share

Add a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

error: Content is protected !!