Hradiště Tetín

Nedávno jsme si udělali výlet na hradiště Tetín, které se nachází nedaleko našeho bydliště. Hradiště Tetín se nachází poblíž stejnojmenné obce ve Středočeském kraji, nedaleko města Beroun. Pod ním teče řeka Berounka. V minulosti bylo jedním z opěrných bodů soustavy hradišť, která obklopovala přemyslovský stát ve středních Čechách. Jeho počátky jsou kladeny do 9. až 10. století. První písemná zmínka pochází ovšem až ze 13. století. Tetín můžeme znát i z legend, kde podle pověsti zde žila a sbírala bylinky pro své odvary Krokova dcera a sestra slavnější Libuše, Teta. Dnes je Tetín chráněn jako kulturní památka ČR.

Naší první zastávkou byl kostel sv. Ludmily. Dnešní barokní podoba kostela pochází z 80. let 17. století. Nad vchodem do kostela si můžeme všimnout trojúhelníkového štítu, který je po stranách zdobený kamennými jehlany. Vnitřek kostela je jednolodní, po stranách má polokruhová okna. Hlavní oltář je kamenný, postavený v barokním stylu. Po stranách oltáře se nachází sloupky, oltářní obraz od neznámého autora, který znázorňuje jak svatá Ludmila a kněz Kaich vyučují svatého Václava. U pilířů po stranách oltáře se nachází mensa s kamenem, na kterém měla být údajně svatá Ludmila usmrcena. Na jižní straně kostela je dřevěná vyřezávaná kazatelna a na zdi barokní krucifix. Součástí kostela jsou varhany, které v roce 1771 postavil Guthem z Čisté u Rakovníka. V roce 1998 prošli tyto varhany rekonstrukcí a jsou využívány pro konání koncertů.

 

Od kostela lze dále pokračovat na Hradiště Tetín. Z hradiště dnes zůstala pouze spodní část věžovité brány, zbytky zdiva hradního paláce a hluboký hradní příkop. I přes to, že zde mnoho nezůstalo, je to místo, kde jsme se cítili spokojeně, a podivně vyrovnaně. Hrad je volně přístupný ze všech stran. Jeho historie sahá až do 9. století, kdy zde bylo slovanské hradiště. Tetín se proslavil prostřednictvím pověstí, podle kterých zde byla zavražděna svatá Ludmila. V 11. a 12. století zde sídlili knížecí úředníci, kteří spravovali Tetínský kraj. Už ve 13. století fungovalo místo jako královský hrad, o což se zasloužil Václav II. Karel IV. připojil Tetín ke karlštejnskému panství. Roku 1422 vypálili hrad husité a od té doby je hrad pustý a chátrá.

V blízkosti zříceniny hradu Tetín se nachází tetínské hradiště. Toto místo bylo díky archeologickým výzkumům v roce 2006 prohlášeno za jedno z nejstarších slovanských pohřebišť v Čechách do 9. století. Byly zde odkryty desítky hrobů se skromnými dary a šperky.

Okolo Tetínské obce a hradiště vede naučná stezky, po které když se vydáte, nabídne vám překrásné výhledy na vesničku, i do širého okolí. Tato naučná stezka se pyšní názvem „Tetínské vyhlídky II“. Tato stezka má 10 zastavení. Jednou ze zastávek je vrch Dalimil a další místa, odkud je vidět samotný Tetín nebo například Beroun. Celá stezka je velmi nenáročná, je dlouhá pouze 2,5 kilometru.

Na vrchu Dalimil se nachází několik významných nalezišť trilobitů. Vrch nese jméno podle vladyky Dalimila, který se podle pověsti zamiloval do krásné dívky, ale jelikož si nebyli rovni a nemohli se vzít, oba zde společně spáchali sebevraždu. Stezka dále pokračuje kolem bývalého lomu, kolem malodráhy. Jednou z největších zajímavostí této stezky je zpola zasypaný tunel, kterým vedla trasa právě této malodráhy, po které se vozil vápenec z nedalekých lomů.

Po absolvování tohoto okruhu jsme se zase vrátili do městečka Tetín, a odtud zpět k domovu.

 

Recently, we made a trip to Tetín Castle, which is located near our residence. The Hradiště Tetín is located near the village of the same name in the Central Bohemia Region, near the town of Beroun. Beneath it, runs the river Berounka. In the past, it was one of the pillars of a set of fortifications that surrounded the Přemyslid state in Central Bohemia. Its beginnings are put into the 9th to 10th centuries. The first written mention dates back to the 13th century. Tetín can also be known from the legend. According to the legend, here lived and gathered herbs for his courage Krok’s daughter and sister of the famous Libuše, Teta. Today, Tetín is protected as a cultural monument of the Czech Republic.

Our first stop was the church of St. Ludmila. Today’s Baroque style of the church dates back to the eighties of the 17th century. Above the entrance to the church you can see a triangular shield, which is decorated with stone pyramids on the sides. The interior of the church is single stranded, with semi-circular windows on the sides. The main altar is stone built in Baroque style. On the sides of the altar are the columns, an altar painting from an unknown author, which shows how St. Ludmila and priest Kaich teach St. Wenceslas. At the pillars on the sides of the altar there is a mensa with a stone on which supposedly St. Ludmila was to be killed. On the south side of the church there is a wooden carved pulpit and a baroque crucifix. Part of the church is an organ, which was built in 1771 by Guth from Čistá near Rakovník. In 1998 they underwent these organic reconstructions and were used for concerts.

From the church you can continue to Hradiště Tetín. Only the lower part of the tower gate, the remnants of the castle palace walls and the deep castle moat remained today. Despite the fact that there is not much left here, it is a place where we felt comfortable and strangely balanced. The castle is freely accessible from all sides. Its history dates back to the 9th century, when there were Slavic walls. Tetín became famous through the legends stating that Saint Ludmila was here. In the 11th and 12th centuries, princely officials, who administered the Tetin region, settled here. Already in the 13th century a place was used as a royal castle, which was worthy of Václav II. Charles IV. Tetín joined the Karlštejn estate. In 1422 they burned the Hussite castle and since then the castle is desolate and desolate.

Close to Tetín Castle there is a Tetín´s fortified settlement. Thanks to archaeological research, this place was declared one of the oldest burial sites in Bohemia to the 9th century. There were dozens of graves with modest gifts and jewels uncovered.

Around the Tetín municipalities and walls leads the water trail you go by, offering beautiful views of the village and the surrounding area. This educational trail boasts the name „Tetínské vyhlídky II“. This trail has 10 stops. One of the stops is the Dalimil peak and other places where Tetín itself or Beroun can be seen. The entire trail is very easy, it is only 2.5 km long.

On the Dalimil Hill there are several important excavacation of trilobites. The top is named after the Dalimil, who, according to a legend, fell in love with a beautiful girl, but since they were not equal and could not marry, they both committed suicide. The trail continues along the former quarry around the tiny scrub. One of the biggest attractions of this trail is the half-buried tunnel, which led the route just to this face, after which the limestone from the nearby quarries was driven.

After graduating from this circuit, we returned to Tetín, from here back to home.

 

Share

Add a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

error: Content is protected !!