Za třepotem motýlích křídel

Tento volný víkend jsme zasvětili návštěvě Zoologické zahrady v Praze a Botanické zahrady, kde se konala výstava exotických motýlů.

Zoo Praha byla otevřena roku 1931 a během následujících 80 let své existence se vypracovala mezi nejprestižnější zoo na světě. Dnes je po Pražském hradě nejnavštěvovanějším turistickým cílem v České republice. V pražské zoo žije 4 600 zvířat, které reprezentují 680 živočišných druhů. Na ploše 58 ha se nachází 12 pavilonů a více než 150 expozic.

Rozhodně to nebyla naše první návštěva zoo. Postupně se z toho stala tradice, kdy aspoň jednou za rok tuto zoo navštívíme. Tento víkend byl velmi krásný. Svítilo sluníčko a bylo příjemné teplo. Zoologická zahrada má otevřeno od 9 hodin, a i když jsme dorazili už na 10. hodinu, zoo už praskala ve švech. Ale i přesto nás to od návštěvy neodradilo. Na pokladně jsme si zakoupili výhodnější „Trojskou kartu“, která návštěvníka opravňuje k návštěvě Zoologické zahrady, Botanické zahrady (skleníku Fata Morgana a venkovní expozice) a Trojského zámku. Tato karta vyjde dospělého návštěvníka na 300 Kč a ušetří spoustu peněz.

Když jsme si označili vstupenku u vchodu, už jsme mohli jít objevovat krásy této zahrady. Mezi naše nejoblíbenější místa patří rozhodně pavilon „Údolí slonů“, kde se nachází výběh pro stádo slonů indických. V celkem nedávné době se tu v krátké době po sobě narodili dvě slůňata – dva samečci Max a Rudi. Jsou tak roztomilý, že bychom se na ně vydrželi dívat celé hodiny. Dojem z malých sloníků akorát neustále kazí množství návštěvníků, kteří se u výběhu tlačí.

Dalším místem kam neomylně vedli naše kroky je pavilon goril. Za žádnou cenu bychom si nemohli nechat ujít to, že bychom pozdravili malého gorilího samečka Nuru a samozřejmě vůdce smečky Richarda, který jako vždy pozoroval návštěvníky svým zlostným pohledem.

Samozřejmě nemůžeme nepozdravit i ostatní druhy zvířátek – jako jsou žirafy, surikaty. lemuři, tučňáci, lachtani, lední medvědi, tygříci a lvíčci a mnoho dalších.

V zoologické zahradě je samozřejmě mnoho možností jak se občerstvit, osvěžit, dát si zmrzlinu nebo rovnou oběd. My jsme se zastavili v restauraci „Oceán“, kde bufetovým způsobem nabízí jídlo za přijatelné ceny a vybrat si můžete z české i mezinárodní kuchyně. Co ale rozhodně nesmíte minout, je stánek s úplně úžasnými minidonutky, který se nachází nedaleko rozhledny.

Pro více informací se můžete podívat na oficiální stránky Zoo Praha, které naleznete zde.

Druhý den jsme zavítali do Botanické zahrady. Chtěli jsme navštívit výstavu exotických motýlů, která se ve skleníku Fata Morgana koná už po několikáté.  Mohli jsme vidět skutečné živé motýli jak poletují po skleníku, i  proces jejich líhnutí z kukel. Tropičtí motýli pocházejí ze Stratfordu nad Avonou, stejně jako slavný anglický dramatik William Shakespeare. Novinkou tohoto ročníku mělo být to, že návštěvníci mohli vidět nové druhy, které dosud nebyli do Fata Morgány dovezeny. Například se jedná o druh Mortho peleiden s výrazně modrými křídly. Tento druh je zajímavý tím, že nemá žádné pigmenty na křídlech a jeho barva se tvoří lomem světla na droboučkých šupinkách, které má na křídlech. Také zde byl k vidění kuriózní druh Greta oto, který pochází ze Střední a Jižní Ameriky. Tito motýli postrádají část šupinek na křídlech, která jsou tak zcela průhledná.

Pro více informací o tom co se děje v Botanické zahradě můžete kliknout sem.

This free weekend was dedicated to visited Zoological garden in Prague and also Botanical garden, where take place exhibition about exotic butterflies. 

Prague zoo was opened in 1931 and during the next 80 years, it was established among the most prestigious zoos in the world. Today is the most visited tourist attraction in the Czech Republic, after Prague Castle. There live 4 600 animals, which represented 680 species of animals. On the area of 58 hectare are situated 12 pavilons and more than 15 expositions. 

Certainly, it was not our first visit of zoo. Gradually, it has became a tradition to visit this zoo at least once a year. This weekend was very beautiful. Sun was shining and was pleasant warm. Zoo is open from 9, and even if we arrive about 10  o´clock, the zoo was full of people. This situation not discourage us from the visit. At the ticket office we bought advantageous „Troja card“, which allow visitors to visit zoo, Botanical garden (greenhouse Fata morgana and exterior expozition) and Troja castle. This card cost 300 CZK for adults and you can save a lot of money. 

When we stamp our ticket, we can explore the beauty of the garden. Between our most favorite places belong „Valley of elephants“, where is located paddock for herd of indian elephants. Recently, there have been born two babes in the recent time – two males Max and Rudi. They are so cute that we can watch them for hours and hours. The impression of small elephants is constantly spoiling the number of visitors who are pushing at the paddock.

Another place where our steps were unmistakably made is the gorilla pavilion. At no cost, we could not fail to greet the little gorilla male Nuru and, of course, the pack leader Richard, who always watched visitors with his angry eyes.

Of course we can not spoil other species of animals – such as giraffes, surikats. Lemurs, penguins, sea lions, polar bears, tigers and lions and many others.

Of course, in the zoo, there are many options for refreshments, ice creams or even lunch. We stopped at the „Oceán“ restaurant, where the buffet offers food at reasonable prices and you can choose from both Czech and international cuisine. But what you must not miss is a stand with absolutely amazing minidooties, which is located near the lookout tower.

For more information you can click on the official websites of Prague Zoo here. 

The next day we went to the Botanical Garden. We wanted to visit an exotic butterfly exhibition that has been taking place in the Fata Morgana Greenhouse. We could see the real live butterflies flying around the greenhouse, and the process of their hatching from the pupae. Tropical butterflies come from Stratford-upon-Avon, as well as the famous English playwright William Shakespeare. A novelty of this year was that visitors could see new species that were not yet imported to Fata Morgána. For example, it is a type of „Mortho peleiden“ with distinctly blue wings. This species is interesting because it has no pigments on the wings and its color is formed by the refraction of light on the tiny flakes it has on the wings. Also here was the quaint kind of Greta oto, which comes from Central and South America. These butterflies lack part of the flakes on the wings, which are so completely transparent.

For more information about what’s happening in the Botanical Garden, you can click here.

 

 

Share

Add a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

error: Content is protected !!